Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

2. Українська мова, мови національних меншин як предмети навчання
63.09 Kb.
Назва2. Українська мова, мови національних меншин як предмети навчання
Дата конвертації17.12.2012
Розмір63.09 Kb.
ТипДержавний стандарт
Проект

2. Українська мова, мови національних меншин

як предмети навчання

Українська, російська, угорська, румунська, молдовська, кримськотатарська, болгарська, польська, іврит та інші мови як окремі предмети викладаються у всіх загальноосвітніх навчальних закладах України. У школах з українською мовою навчання переважно – російська й польська, у школах з російською та іншими мовами – українська.

Українська мова є не лише окремим предметом навчання. Вона є державною мовою, засобом міжнаціонального спілкування, залучення національних спільнот України до української культури і викладається в усіх ЗНЗ. Успішне засвоєння державної та других мов (першою є мова навчання) – свідчення високої культури людини, її толерантного ставлення до народів – представників різних національностей України, які є її громадянами.

Основною метою навчання української та інших мов як навчальних предметів у початковій школі є засвоєння елементарних мовних знань, формування умінь і навичок слухати – розуміти мовлення, говорити, читати й писати.

Відповідно до мети, головними завданнями навчання української та інших мов є:

  • створення позитивної мотивації до їх засвоєння;

  • формування умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності;

  • засвоєння (перенос, корекція) елементарних знань про найважливіші мовні одиниці, необхідні й достатні для формування мовленнєвих умінь і навичок;

  • залучення до національної культури народу, мова якого вивчається як окремий предмет;

  • інтелектуальний, моральний, соціокультурний, естетичний розвиток особистості.

Державний стандарт зорієнтовано переважно на українську мову. Він є орієнтиром для розробки регіональних програм з мов, які вивчаються як окремі предмети.

Зміст навчання української мови як державної та інших мов, що вивчаються як окремі предмети, визначено за трьома лініями1: мовленнєвою, мовною, соціокультурною, які є взаємозалежними, взаємопов'язаними й спрямованими на формування ключових і предметних компетенцій

Кожну змістову лінію окреслено таким обсягом навчального матеріалу:

Зміст освіти

Державні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

Мовленнєва лінія

І. Аудіювання (слухання – розуміння)уміти сприймати і розуміти мовні одиниці різного рівня (слова, словосполучення, речення), мовлення вчителя, нескладні за змістом тексти;ІІ. Говоріння (усне діалогічне й монологічне мовлення).

Сфери спілкування: особистісна, навчальна, соціально-побутова, світ природиуміти сприймати й будувати діалогічні й монологічні висловлювання в межах зазначених сфер.
уміти складати тексти різних типів мовлення, дотримуючись графічної й орфографічної та пунктуаційної грамотності;


ІІІ. Письмо (писемне мовлення)


ІV. Читання

Коло читання: фольклорні й авторські тексти різних жанрів і стилів на соціально-побутові та морально-етичні теми, про Україну, державні символи, рідний край, видатних людей України (народів, мови яких вивчаються як окремі предмети). Навчальні тексти.
1. Формування і розвиток техніки, свідомості та виразності читання вголос.

2. Розвиток умінь читати мовчки.


знати назви прочитаних текстів, імена і прізвища письменників;

розрізняти жанри текстів;

уміти читати (вголос і мовчки) та розуміти художні й навчальні тексти;

уміти читати вголос плавно, в міру швидко, правильно, свідомо, виразно.


Мовна лінія

Мова найважливіший засіб спілкування і пізнання. Рідна, державна та інші мови.

розуміти значення мови в житті кожного народу, української мови як державної.

1. Звуки і букви. Норми вимови й правопису. Алфавіт.

Звуки української (інших мов) порівняно з мовою навчання. Найбільш уживані норми вимови та наголошування.

Позначення звуків буквами. Алфавіт.
Основні правила правопису.


Орфографічний та перекладний словники.знати звукові та графічні відмінності мови навчання й української (інших мов), володіти нормами вимови і наголошування;

вміти позначати звуки буквами, писати, дотримуючись вимог до швидкості письма, культури запису;

знати основні орфографічні правила й уміти їх застосовувати під час списування та письма з голосу;

–– уміти писати, дотримуючись вимог до швидкості письма

уміти користуватися алфавітом під час роботи зі словниками.

2. Слово.

а) номінативне значення слова. Слова, що служать для зв’язку з іншими.

Слова і словесні формули на вираження: привітання, подяки, вибачення, поздоровлення, побажання і відповідей на них, згоди/незгоди, запрошення, відмови, радості, гніву тощо.


знати, що у кожній мові предмети, ознаки, дії, кількість тощо названо словом, що є слова, які служать для зв’язку з іншими; знати слова мови, що вивчається як навчальний предмет, в межах зазначених вище сфер спілкування;

уміти доречно вживати слова і словесні формули залежно від ситуації;


б) лексичне значення слова.уміти добирати антоніми і синоніми, розуміти багатозначність, переносне значення слів, розуміти і вживати найпростіші фразеологізми.

3. Будова слова

Основа і закінчення. Складові основи. Словотвір.


уміти визначати основу і закінчення, змінювати закінчення у зв’язку з іншим словом;

уміти визначати складові основи, утворювати спільнокореневі слова.

4. Морфологічні ознаки слова

Слово – частина мови (іменник, займенник, прикметник, дієслово, числівник, прислівник, сполучник, прийменник, частка не), їх граматичні ознаки.

уміти визначати і змінювати слова – різні частини мови, залежно від зв’язку з іншими;

знати і вміти вживати сполучники, прийменники та частку не;

5. Синтаксичні й пунктуаційні відомості.

Словосполучення.

Речення, його будова.

Види речень за метою висловлювання і за інтонацією. Речення-репліки в діалогах.

Речення з однорідними членами. Способи зв’язку між ними.

Текст. Тема і головна думка тексту. Будова тексту. Типи текстів.уміти утворювати словосполучення з прийменниками та без них;

уміти будувати речення, визначати головні й другорядні члени, встановлювати зв’язок між ними;

уміти будувати, поширювати, інтонувати речення, різні за метою висловлювання, вживати такі речення залежно від мети, ставити на письмі відповідні розділові знаки;

уживати кличну форму іменників у питальних та спонукальних реченнях, ставити розділові знаки при звертанні;

уміти складати та інтонувати речення з однорідними членами із сполучниками та без них, ставити розділові знаки;

уміти визначати тему та головну думку тексту.

3. Соціокультурна лінія

Український соціум (держава, її символіка, народи, мови).

Матеріальна й духовна культура народу, мова якого вивчається, видатні особистості.

Народні традиції.


знати назву держави, її столиці, державні символи;

знати, імена видатних особистостей, які репрезентують народ, мова якого вивчається;

знати слова, що називають реалії життя народу, відображають його матеріальну та духовну культуру;

знати фольклорні твори великих і малих форм.
1 Четверта, діяльнісна, лінія визначена в стандарті з мови навчання. На неї слід орієнтуватися під час навчання української як державної та інших мов.

 Для мов, які не є спорідненими з мовою навчання, зміст обмежено роботою з антонімами і спостереженням за переносним значенням слів та такими складовими слова як «Основа і закінчення».

Схожі:

2. Українська мова, мови національних меншин як предмети навчання iconУкраїнська мова в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин, російська мова та література, мови і літератури інших національних меншин
На сучасному етапі розвитку суспільства основним завданням державної освітньої політики є створення умов для розвитку особистості...
2. Українська мова, мови національних меншин як предмети навчання iconУкраїнська мова І мови національних меншин мова навчання
Для цього важливо забезпечити таке співвідношення мовної теорії і мовної практики, за якого пріоритетним є розвиток умінь мовленнєвої...
2. Українська мова, мови національних меншин як предмети навчання iconКонгрес національних громад України Congress of National Communities of Ukraine
України, створеною з метою об’єднання зусиль національних громад у захисті прав національних меншин, збереженні культури та мови...
2. Українська мова, мови національних меншин як предмети навчання iconЗакінчення 2011/2012 навчального року та проведения державної підсумкової атестації Збірники завдань дпа-2012 у початковій школі (4 клас)
Ертих класів з української мови (мова І читання) та математики. У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин можуть...
2. Українська мова, мови національних меншин як предмети навчання iconМови національних меншин
Оцінювання навчальних досягнень з мови здійснюється згідно з основними цілями навчання мови, які передбачають комунікативне спрямування...
2. Українська мова, мови національних меншин як предмети навчання iconМови національних меншин
Оцінювання навчальних досягнень з мови здійснюється згідно з основними цілями навчання мови, які передбачають комунікативне спрямування...
2. Українська мова, мови національних меншин як предмети навчання iconІнформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, №17-18, 19-21, 2011 Українська та рідні мови, інтегровані курси «Література»
Українська та рідні мови, інтегровані курси «Література» у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою та іншими...
2. Українська мова, мови національних меншин як предмети навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням мов національних меншин пояснювальна записка
...
2. Українська мова, мови національних меншин як предмети навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням мов національних меншин
Програма курсу гагаузької мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням мов національних...
2. Українська мова, мови національних меншин як предмети навчання iconДорожи українською мовою Літературна година
Сьогодні Україна залишається багатомовною країною, де українська мова є державною. Представники мов національних меншин мають непорушне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка